Round 27 Matches

18/06/22
Allerodallerod
b-1903B 1903
60
FT
18/06/22
Avartaavarta
unionUnion
40
FT
18/06/22
Frederikssundfrederikssund
solrodSolrod
70
FT
18/06/22
Bronshojbronshoj
ishoej-ifIshoej IF
21
FT
18/06/22
Grevegreve
herstedosterHerstedoster
01
FT